h
Powstała w okresie religijnej odnowy narodu polskiego, w czasie obchodów Milenium Chrztu państwa polskiego., staraniem o. Bronisława Matyszczyka 6.01.1968 roku.

Zatwierdzona prawnie została przez Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego. Patronem Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej  jest Ojciec Święty Jan Paweł II, który w 1997 roku osobiście podpisał statut J R R,

Obecnym Dyrektorem Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej jest o.Bogumił Schab, który objął prowadzenie RODZINY od 10 stycznia 2003 roku.

Na dzień dzisiejszy Wspólnoty Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej są obecne niemal na całym świecie: m.in. w obydwu Amerykach, w Australii i Europie; gdzie dużym zainteresowaniem cieszy się w Szwecji, Niemczech, Austrii, na Ukrainie, Łotwie i Litwie.

Koło Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej przy kościele Ducha Świętego w Warszawie

Koło Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej jest wspólnotą modlitewną, która od wielu już lat istnieje przy kościele Ducha Świętego na Długiej w Warszawie. Gromadzi w swoich szeregach osoby w różnym wieku, które poprzez modlitwę różańcową i wypełnianie Statutu Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej pragną służyć Kościołowi, wspierać dzieło ewangelizacji oraz dążyć do uświęcenia własnego i bliźnich, szczególnie swoich bliskich oraz ?tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia?.
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 8.00 cała wspólnota spotyka się na Mszy św. w kościele Paulinów na Długiej, odprawianej w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Członków Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej oraz o życie wieczne dla zmarłych czcicieli Różańcowej Pani. Po Mszy św. jest  zmiana tajemnic różańcowych, wspólna modlitwa. Po niej odbywa się także spotkanie na wspólne rozważania o aktualnych sprawach Kościoła a także w duchu braterskim życzliwa rozmowę oraz omówienie bieżących problemów funkcjonowania Koła JRR i jego zadań w dzisiejszym świecie.
Koło Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej bierze udział w październikowych dorocznych rekolekcjach Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, organizowanych przez (głównego odpowiedzialnego) Dyrektora JRR o. Bogumiła Schaba na Jasnej Górze
Adiutorką Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej jest pani Danuta Godlewska

Modlitwa nad nowymi członkami Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej:

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty z niepojętej miłości do nas zechciałeś, aby Twój Syn, za sprawą Ducha Świętego, przyjął ciało z Maryi Dziewicy; poniósł śmierć na krzyżu i powstał z martwych. Pobłogosław wszystkich, którzy ustami i sercem modlić się będą na tych różańcach ku czci Rodzicielki Twojego Syna. Niech trwają w prawdziwej pobożności i zasłużą na to, aby u kresu życia stanąć przed Twoim obliczem razem z Najświętszą Maryją Panną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa zawierzenia nowego członka Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej:

Ja NN., obieram Cię dziś, Bogarodzico Dziewico Maryjo, za moją Patronkę i Orędowniczkę, pokornie prosząc, abyś mnie ustawicznie wspomagała we wszystkich moich potrzebach, teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.

Statut Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej pod opieką Świętych Aniołów Stróżów na Jasnej Górze w Częstochowie

I. Wstęp

Apostolstwo modlitwy różańcowej bierze swój początek od Bractwa Różańcowego, erygowanego na Jasnej Górze w 1610 r., które gromadząc w swych szeregach wiernych wszystkich warstw społecznych, duchownych i świeckich, obejmowało swym zasięgiem teren całej Rzeczypospolitej. (…)

Inspiracją do odnowy apostolstwa modlitwy różańcowej stało się wezwanie Ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który zatroskany o losy Kościoła i współczesnego człowieka, a zarazem uwrażliwiony na znaki czasu, skierował do Polaków apel: ?Modlitwą różańcową powiążcie wszystkie Wasze serca, by stały się murem obronnym Kościoła Chrystusowego, pod opieką Zwycięskiej Pani Jasnogórskiej?.

To Millenijne wołanie podjął paulin z Jasnej Góry, O. dr Bronisław Robert Matyszczyk i w nawiązaniu do wiekowej tradycji, odrodził na Jasnej Górze nurt modlitwy różańcowej. Powstała Jasnogórska Rodzina Różańcowa została oddana opiece Świętych Aniołów Stróżów.

W Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, 26 sierpnia 1970 r., Jasnogórska Rodzina Różańcowa otrzymała błogosławieństwo pasterskie, a 5 sierpnia 1974 r., została prawnie ustanowiona i zatwierdzona przez Ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Do apostolatu Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, kierowanej przez Ojca Założyciela i aktualnego Dyrektora (…), należy realizowanie celów tej Wspólnoty Modlitewnej, a przede wszystkim szerzenie kultu Błogosławionej Bogarodzicy Maryi, poprzez propagowanie modlitwy różańcowej, jako czynnej pomocy Matce Kościoła.

II. Charakter

Apostolstwo Modlitwy Różańcowej, nawiązując do istniejącego od 1610 r., na Jasnej Górze Bractwa Różańcowego, nosi nazwę Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej pod opieką Aniołów Stróżów.

Jasnogórska Rodzina Różańcowa jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych i jako kościelna wspólnota religijna, budowana jest na żywej wierze, w oparciu o szczególny kult Błogosławionej Bogarodzicy Maryi.

Jasnogórska Rodzina Różańcowa posiada charakter czysto religijny i duchowy, dlatego nie jest związana z żadną organizacją społeczną.

III. Cele

W poczuciu odpowiedzialności za rozwój Królestwa Bożego na ziemi, Jasnogórska Rodzina Różańcowa poprzez modlitwę współpracuje z hierarchią kościelną w realizacji misyjnych zadań Kościoła.

Szczególnym zadaniem Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej jest modlitwa w intencjach Ojca św., biskupów i kapłanów, oraz całego ludu Bożego, a także troska o zbawienie każdego człowieka, o odnowę życia religijno-społecznego i powszechny pokój Boży w całym świecie.

Modlitwą i czynną miłością bliźniego, na wzór Jezusa i Jego Matki, Jasnogórska Rodzina Różańcowa niesie pomoc wszystkim potrzebującym w parafii, zwłaszcza chętnie czuwa przy cierpiących i konających, jednocząc ich dusze z Bogiem.

Modlitwa różańcowa i życie według rozważanych tajemnic zbawienia otwiera serca ludzkie na działanie Ducha Świętego, rodzi ducha apostolstwa modlitwy oraz współpracy z duszpasterzami poszczególnych parafii.

Przyjęcie do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej dokonuje się bezpośrednio w sekretariacie na Jasnej Górze w Częstochowie, lub drogą korespondencyjną.

Do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej mogą należeć wierni zarówno z kraju, jak i cudzoziemcy.

Nie może być przyjęty do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej albo zerwał wspólnotę kościelną, albo podlega ekskomunice nałożonej wyrokiem lub zdeklarowanej (por. kan. 316 KPK).

Ci, którzy zgodnie ze statutem zostali przyjęci do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, a miałby miejsce wypadek, o którym mowa w punkcie 9a, powinni być natychmiast wydaleni.

Poza wypadkami zawartymi w punktach 9 a, b, kto został przyjęty do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, nie może być z niej usunięty.

IV. Siedziba

Siedzibą Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej jest Jasna Góra w Częstochowie przy ul. Kordeckiego nr 2. Zasadniczym miejscem zamieszkania Ojca Założyciela jest Klasztor Paulinów w Częstochowie na Jasnej Górze.

V. Zarząd

Jasnogórska Rodzina Różańcowa w całej rozciągłości podporządkowana jest i podlega Zarządowi Generalnemu Zakonu Paulinów, który – zgodnie z kan. 305 KPK – troszczył się będzie o to, by zachowała ona nienaruszoną wiarę i obyczaje, oraz nadzorował będzie, by nie wkradły się nadużycia do dyscypliny kościelnej, jak i zarządu dobrami materialnymi.

Do Zarządu Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej należą: O. Dyrektor, jego Zastępca i Rada Główna.

Dyrektora Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej mianuje O. Generał Zakonu Paulinów.

Rada Główna Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej składa się z 15 osób. Członków Rady Głównej powołuje O. Dyrektor spośród grona zasłużonych adiutorów, na okres 4 lat, powiadamiając o tym O. Generała.

Każdorazowy Dyrektor Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, w porozumieniu z Radą Główną, wybiera jednego spośród Ojców Paulinów jako kandydata na swego zastępcę i przedstawia go do zatwierdzenia O. Generałowi.

Każdorazowy Dyrektor Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej spośród członków Rady Głównej wybiera sobie do współpracy sekretarza.

Zarząd, pod przewodnictwem O. Dyrektora, zbierze się przynajmniej 4 razy w roku, celem omówienia spraw i problemów duszpasterskich, wynikających z funkcjonowania Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej oraz aktualnych zadań apostolstwa różańcowego.

W działalności duszpastersko-ewangelizacyjnej, w trosce o ustawiczny rozwój Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej w naszej Ojczyźnie, a także na całym świecie, O. Dyrektor będzie informował w ogłoszeniach duszpasterskich o jej zadaniach i funkcjonowaniu, oraz zachęcał do apostolstwa modlitwy różańcowej wszystkich pielgrzymów przybywających do Jasnogórskiego Sanktuarium. Należy przywrócić dawne wejście do sekretariatu Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, jakie było przed pożarem obiektu.

O. Dyrektor przyjmuje dobrowolnie przesłane ofiary i dysponuje nimi zgodnie z ustaleniami Zarządu Generalnego Zakonu Paulinów, a co miesiąc rozlicza się z dochodów i wydatków przed O. Administratorem Generalnym Zakonu Paulinów (por. Kan. 1301). Pod koniec każdego roku przekaże O. Generałowi pisemne sprawozdanie z działalności duszpasterskiej, apostolskiej i administracyjnej Jasnogórskiej Rady Różańcowej.

VI. Zespół Adiutorów

Adiutorem w Jasnogórskiej Rodzinie Różańcowej może zostać kapłan, zakonnik, zakonnica lub osoba świecka, należąca do tej wspólnoty modlitewnej.

Osoby piastujące funkcję adiutora powinny odznaczać się żywą wiarą, gorliwością apostolską w służbie Bogu i Maryi, umiłowaniem modlitwy różańcowej oraz uczciwością i uczynną miłością bliźniego.

Osoby świeckie, zgłaszające się na adiutorów, powinny przedstawić O. Dyrektorowi lub jego zastępcy, świadectwo moralności od własnego proboszcza oraz zezwolenie na apostolat Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej w swojej parafii.

Adiutorzy przy zapisie otrzymują świadectwo apostolstwa oraz szczegółowe informacje dotyczące działalności apostolskiej Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.

Podstawowym zadaniem adiutorów, w uzgodnieniu ze swoimi duszpasterzami, jest troska o rozwój wspólnoty modlitewnej w swoich parafiach, włączanie nowych członków, troska o rozwój życia duchowego w ramach chrześcijańskiej nauki Kościoła, oraz wszechstronne realizowanie miłości bliźniego, by poprzez oparte na wierze świadectwo życia, pociągali bliźnich do Chrystusa.

Wszyscy adiutorzy propagują modlitwę różańcową w swoim środowisku, uczą odmawiania różańca, starają się w pełni uczestniczyć w niedzielnej i świątecznej Mszy św., często korzystają z Sakramentów św., zwłaszcza w pierwsze piątki i soboty miesiąca, codziennie czytają Pismo św.

Duchowy udział adiutorów w charyzmacie Jasnej Góry nie może osłabiać ich więzi ze swoją parafią, lecz ma ją pogłębiać i ożywiać we współpracy z Duchem Świętym. Ponadto czysta i szlachetna miłość Boga i bliźniego, charakteryzująca się oddawaniem czci Matce Bożej sprawi, że wszyscy adiutorzy zaproszą swoich podopiecznych do udziału w dorocznych rekolekcjach i uroczystościach odpustowych na Jasnej Górze ku czci Królowej Różańca Świętego.

Dla wszystkich adiutorów raz w miesiącu odbywa się na Jasnej Górze i w parafiach dzień modlitwy i odnowy ducha.

VII. Obowiązki członków

Przynależność do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej zobowiązuje wszystkich członków do codziennego odmawiania i rozważania przynajmniej jednej wybranej przez siebie tajemnicy Różańca św.

Osoby należące do róż parafialnych mogą włączyć się do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej i nie są obowiązane do odmawiania drugiej tajemnicy różańca. Wszyscy bowiem zespoleni w modlitwie różańcowej stanowią jedną wielką wspólnotę.

Każdego roku w I niedzielę października Jasnogórska Rodzina Różańcowa uczestniczy w uroczystościach odpustowych na Jasnej Górze ku czci Matki Bożej Różańcowej.

Przed uroczystością patronalną odbywają się w Bazylice Jasnogórskiej trzydniowe rekolekcje dla wszystkich członków Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. W rekolekcjach tych członkowie powinni wziąć udział, ofiarując je w szczególny sposób w intencjach Ojca św. i Kościoła.

W pierwszą niedzielę każdego miesiąca w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze odbywać się będą spotkania duszpasterskie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, którym przewodniczył będzie O. Dyrektor lub jego zastępca.

VIII. Przywileje członków

Przypomina się, że za odmówienie w kościele przed Najświętszym Sakramentem jednej części różańca, członkowie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej uzyskują odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Członkowie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej otrzymują specjalne błogosławieństwo Ojca św., z odpustem zupełnym na godzinę śmierci.

Za wszystkich członków Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej odprawia się codziennie na Jasnej Górze Msza św., wieczysta.

Bracia i Siostry Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej korzystają ze szczególnej opieki i pomocy płynącej z obietnic Matki Bożej Różańcowej, oraz owoców duchowych, wypływających ze wspólnych modlitw i zasług całej wspólnoty modlitewnej.

Za zmarłych członków Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej przez cały miesiąc listopad odprawia się na Jasnej Górze Msza św., gregoriańska.

Zadania Braci i Sióstr należących do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej

Codziennie odmawiamy i rozważamy przynajmniej jedną tajemnicę Różańca św., w wolnym czasie więcej, dlatego Różaniec zawsze nosimy przy sobie.

Na różańcu modlimy się: w intencji Ojca św., księży biskupów i kapłanów, za Kościół, a szczególnie o nawrócenie grzeszników, pokój między narodami oraz za wszystkich członków Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.

Często przystępujemy do Sakramentów św. W każdą niedzielę i święta uczestniczymy we Mszy św.

Pomagamy biednym i potrzebującym pomocy.

Odwiedzamy chorych i cierpiących. Współpracujemy w apostolstwie różańcowym z duszpasterzami parafii.

Każdego roku bierzemy czynny udział w rekolekcjach na Jasnej Górze, które odbywają się przez trzy dni przed pierwszą niedzielą października (czwartek, piątek, sobota); rozpoczęcie w czwartek o godz. 9:00 w Bazylice, zakończenie w niedzielę przed Szczytem o godzinie 11:00 na Mszy św. Pontyfikalnej.

Przywileje duchowe

Wraz z dyplomem przyjęcia do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, założonej dnia 6 stycznia 1968 r., otrzymujemy Błogosławieństwo Ojca św. z odpustem zupełnym na godzinę śmierci.

Codziennie odprawiamy Msze św. wieczyste o godz. 7:00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej za wszystkich członków żywych i zmarłych Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.

Korzystamy z modlitw i zasług całej Rodziny Różańcowej, liczącej obecnie ponad jedenaście milionów członków, której Statut podpisał jej Patron – Ojciec św. Jan Paweł II.

Ogromnie cieszymy się z obietnic Matki Bożej Różańcowej z Fatimy:

Obietnice Matki Bożej Fatimskiej za odmawianie Różańca Świętego

Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca, otrzyma wyjątkowe łaski. Obiecuję Moją specjalną obronę wszystkim, którzy będą odmawiać Różaniec. Różaniec stanowi skuteczną broń przeciwko piekłu i zniszczy wszystkie herezje na świecie. Modlitwa różańcowa sprawi, że cnoty i dobre dzieła zakwitną w Kościele i wydadzą wspaniałe owoce zbawienia. Kto codziennie odmawia Różaniec i rozważa jego tajemnice, nie zginie na wieki. Ci, którzy w jakiejkolwiek potrzebie zwrócą się do Mnie w modlitwie różańcowej, zawsze zostaną wysłuchani. Ktokolwiek uczci Mnie przez odmawianie Różańca, nie umrze śmiercią niespodziewaną, bez Sakramentów świętych. Wierni, przez odmawianie Różańca, będą mieli w swoim życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski. Uwolnię z czyśćca duszę tych wiernych, którzy za swojego życia na ziemi, czcili Mnie na Różańcu. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie. Kto odmawia Różaniec, nie będzie się lękał śmierci, bo Ja będę w tej godzinie przy odejściu duszy z tego świata. Wszystkich, którzy odmawiają Różaniec i rozpowszechniają go wśród innych, będę ich wspomagała w każdej potrzebie. Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca, będą mieli szczególne orędownictwo w czasie ich życia na tym świecie i w godzinie śmierci. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są Moimi dziećmi i Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.