Przykazania

Dziesięć przykazań Bożych

Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 5. Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego, 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Dwa przykazania miłości

1. Będziesz miłował Pana Boga twego, ze wszystkiego serca swego, ze wszystkiej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich. 2. A bliźniego swego jak siebie samego.

Pięć przykazań kościelnych

 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć komunię świętą.
 4. Zachować nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Główne prawdy wiary

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędziom sprawiedliwym, który za dobre wynagradza i za złe karze.
 3. Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Bożą jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Siedem Sakramentów świętych

 1. Chrzest.
 2. Bierzmowanie.
 3. Najświętszy Sakrament.
 4. Pokuta.
 5. Namaszczenie chorych.
 6. Kapłaństwo.
 7. Małżeństwo.

Pięć warunków Sakramentu Pokuty

 1. Rachunek sumienia.
 2. Żal za grzechy.
 3. Mocne postanowienie poprawy.
 4. Spowiedź szczera.
 5. Zadośćuczynienie.

Trzy rady ewangeliczne

1. Dobrowolne ubóstwo, 2. Doskonała czystość, 3. Osobliwe posłuszeństwo dla miłości Jezusa Chrystusa

Sprawiedliwość chrześcijańska

1.Unikaj złego, 2. Czyń dobrze, 3. We wszystkim naśladuj Chrystusa

Siedem cnót głównych

1. Pokora, 2. Szczerość, 3. Czystość, 4. Życzliwość, 5. Umiarkowanie w jedzeniu i piciu, 6. Łagodność, 7. Pilność w pracy i służbie Bożej

Cztery cnoty kardynalne

 1. Roztropność
 2. Sprawiedliwość
 3. Umiarkowanie
 4. Męstwo

Dobre uczynki

1. Modlitwa 2. Post 3. Jałmużna, czyli miłosierdzie.

Uczynki miłosierne względem duszy

1. Grzeszących upominać, 2. Nieumiejących nauczać, 3. Wątpiącym dobrze radzić,

4. Strapionych pocieszać, 5. Krzywdy cierpliwie znosić, 6. Urazy chętnie darować,

7. Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierne względem ciała

1. Łaknących nakarmić, 2. Pragnących napoić, 3. Nagich przyodziać, 4. Podróżnych w dom przyjąć, 5. Więźniów pocieszać, 6. Chorych nawiedzać 7. Umarłych grzebać

Siedem darów Ducha Świętego

1. Mądrość, 2. Rozum, 3. Rada, 4. Męstwo, 5. Umiejętność, 6. Pobożność, 7. Bojaźń Boża

Osiem Błogosławieństw

 1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
 2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
 3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
 4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
 5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
 6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
 7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.
 8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Obowiązki wobec Boga

1. Modlić się do Boga, 2. Cześć Bogu oddawać, 3. Świętować niedzielę

Obowiązki wobec siebie i bliźnich

1. Nie czynić nikomu źle, 2. Być czystym w myślach, słowach i czynach, 3. Nie kraść,

4. Nie mówić źle o innych, 5. Nie pragnąć rzeczy nieczystych, 6. Nie pożądać tego, co do innych należy.

Siedem grzechów głównych

1. Pycha, 2. Chciwość, 3. Nieczystość, 4. Zazdrość, 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, 6. Gniew, 7. Lenistwo

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

 1. W nadziej miłosierdzia Bożego grzeszyć
 2. Rozpaczać o swoim zbawieniu
 3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej
 4. Bliźniemu łaski Bożej zazdrościć
 5. Zbawienne napomnienia zuchwale odrzucać
 6. Pokutę aż do śmierci odkładać

Grzechy wołające o pomstę do nieba

1. Rozmyślne zabójstwo, 2. Grzech sodomski, 3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot,

4. Zatrzymanie zapłaty

Dziewięć grzechów cudzych

1. Komuś kazać grzeszyć, 2. Komuś radzić grzeszyć, 3. Komuś pozwalać grzeszyć,

4. Kogoś do grzechu pobudzać, 5. Komuś do grzechu pomagać, 6. W cudzym grzechu uczestniczyć, 7. Na cudzy grzech milczeć, 8. Cudzemu grzechu nie zapobiegać,

9. Cudzy grzech ukrywać.

Trzy cnoty Boskie

1. Wiara. 2. Nadzieja. 3. Miłość

Ostateczne rzeczy człowieka

1. Śmierć, 2. Sąd Boży, 3. Niebo albo piekło